• پروتئین‌های گیاهی مصرف کنید

    پروتئین‌های گیاهی مصرف کنید

    گروه سلامت الف، 

    محققان در مطالعات متعددی نشان دادند که پروتئین‌های گیاهی بسیار بهتر از پروتئین‌های حیوانی هستند.