• روشنفکری که نمی خواست ایران در تمدن غربی هضم شود

  روشنفکری که نمی خواست ایران در تمدن غربی هضم شود

  محمد مهدی اسکندری،
 • ناکامی روشنفکری دینی در دهه چهارم انقلاب

  ناکامی روشنفکری دینی در دهه چهارم انقلاب

  محمد مهدی اسکندری،

   روشنفکری دینیِ ایرانی، در حال حاضر به سویی می رود که دیگر در پی خوانش های جدید معرفتی از متون اسلامی در هندسه فکری دینی نیست، بلکه در پی طرح ریزی یک نظام اندیشه ای جدید در رابطه با دین، آنهم خارج از اصول اندیشه اسلامی است، که شاید خبر از پایان نه چندان دور این سِیر فکری در ایران بدهد.