• فرصت طلبی پوتین

    فرصت طلبی پوتین

    گروه جهان الف،

    «برخی از تحلیلگران بر این باورند که روس ها به واسطه همراهی با ادعاهای اعراب در رابطه با جزایر سه گانه ایرانی، به نوعی سعی دارند بن بست ژئوپلیتیکی که علیه‌شان در پیِ جنگ اوکراین ایجاد شده را بشکنند و فرصت های اقتصادی، سیاسی و راهبردی تازه ای را برای خود خلق کنند.»