• اندر مصائب رحم اجاره‌ای

    اندر مصائب رحم اجاره‌ای

    گزارش از: مرضيه صاحبی، 

    گاهي لايه های پيدا و پنهان جامعه؛ آبستن اتفاقات عجيبي است؛ زنی، با اجاره دادن تکه اي از بدنش، جنين زوجی نابارور را پرورش می دهد تا در ازاء دريافت پول، چندصباحی زيربار هزينه ها، خم به ابرويش نيايد. .