• این شش نکته را بخوانید بعد رای ندهید

    این شش نکته را بخوانید بعد رای ندهید

    اینگونه نیست که کاهش مشارکت باعث براندازی یا رفتن جمهوری اسلامی بشود. اما کاهش مشارکت دندان طمع دشمنان ملت ایران را تیزتر می کند و رای ندادن را به غلط، دلیلی بر فاصله مردم با نظام مردمی می‌گذارند.