• سید محمد خادم درگذشت

    سید محمد خادم درگذشت

    سید محمد خادم حقیقت پیشکسوت کشتی ایران و رییس پیشین فدراسیون کشتی درگذشت.