• جزئیات درآمد و هزینه‌های خانوار شهری و روستایی

    جزئیات درآمد و هزینه‌های خانوار شهری و روستایی

    گروه اقتصادی الف، 

    اختلاف بین بالاترین متوسط درآمد و پایین‌ترین متوسط درآمد در بین خانواده های شهری و روستایی نشان می دهد که شکاف در متوسط درآمد خانوار شهری و روستایی از شکاف متوسط هزینه بیشتر است.