• نمره مردودی وزیرعلوم به دانشگاه های غیرانتفاعی

    نمره مردودی وزیرعلوم به دانشگاه های غیرانتفاعی

    گروه اجتماعی الف، 

    وزیر علوم، کیفی سازی آموزش عالی را یکی از اولویت ها دانست وتاکید کرد، دانشگاه های غیرانتفاعی که به صورت قارچ گونه راه اندازی شدند واکنون حداقل دانشجو دارند، تعطیل می شوند.