• یأس فلسفی و ایمان دینی

    جهان‌بینی خیام و سوءتفاهم‌هایی درباره اویأس فلسفی و ایمان دینی

    زهیر توکلی، 

    درباره خیام، سوءتفاهم‌های بزرگی وجود دارد. مهم‌ترین این سوءتفاهم‌ها تلقی شادخواری و شادباشی از شعر خیام است. دعوت خیام به شادباشی و شادخواری، چیزی است از قبیل «خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است»