• ارتباط کاهش درآمد و سلامت مغز

    ارتباط کاهش درآمد و سلامت مغز

    گروه سلامت الف، 

    حوزه سلامت جهان در هفته رو به پایان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که گزیده ای از مهم ترین آنها مرور می کنیم.