• بهترین زمان مصرف ماست و خواص آن

    بهترین زمان مصرف ماست و خواص آن

    گروه سلامت الف، 

    عادات ناصحیح و همراه کردن بعضی از غذاها با هم قدرت جذب را کاهش می‌دهد، خوردن ماست با گوشت از جمله آنهاست.