• صحرائی: آموزش و پرورش قابل واگذاری به غیر نیست

    صحرائی: آموزش و پرورش قابل واگذاری به غیر نیست

      وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مقام معظم رهبری به شدت به حاکمیتی بودن آموزش و پرورش تاکید دارند، گفت: آموزش و پرورش قابل واگذاری به غیر نیست این وظیفه حاکمیت و اصلی‌ترین وظیفه حاکمیت است که نباید آن را واگذار بکنیم.