• چگونه هویت امروز از دل تاریخ دیروز برخاست!

    «تاریخ ایران آکسفورد»؛ تورج دریایی؛ ترجمه خشایار بهاری و محمدرضا جعفری؛ فرهنگ نشر نوچگونه هویت امروز از دل تاریخ دیروز برخاست!

    حمیدرضا امیدی‌سرور، گروه کتاب الف،

    از دیگر ویژگی های کلی و مهم کتاب، که بر رویکرد دیگر نویسندگان همکار تورج دریایی نیز حاکم است؛ درک این نکته مهم است که تاریخ ایران را  صرفا در حیات سیاسی وحکومت صاحبان قدرت و شاهان  خلاصه نکرده که در حیات جمعی مردم و زیست اجتماعی آنها نیز مشاهده و دنبال می کنند و براین اساس به بررسی دنیای ایرانی و تاریخ  آن پرداخته و برای این منظور فراتر از مرزهای کنونی رفته  که همانا هویت ایرانی است