آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • قرارداد اجتماعی جدید

    «روسو» (قرارداد اجتماعی روسو)؛ کریستوفر ریت؛ ترجمه محمدمهدی ذوالقدری؛ ترجمان علوم انسانیقرارداد اجتماعی جدید

    دکتر علی غزالی‌فر*، 

    جدا از نثر زیبای روسو، اندیشه‌های او خالی از دشواری نیست. آیزایا برلین (1909-1997) به کسی که قصد دارد سراغ متون این فیلسوف برود هشدار می‌دهد که تصور روسو از مفاهیم با تصورات متفکران پیشین تفاوت دارد