• زلزله با آثار و بناهای تاریخی چه کرد؟

    زلزله با آثار و بناهای تاریخی چه کرد؟

    گروه فرهنگی الف، 

    معاون میراث فرهنگی کشور گفت: در کاخ صاحبقرانیه نیاوران که بخش هایی از آن در گذشته ترک داشته به واسطه زلزله این ترک‌ها به میزان کمی باز شده است.