• توقف بلند مرتبه سازی‌ در پایتخت

    توقف بلند مرتبه سازی‌ در پایتخت

    اقتصادی، 

    عضو شورای شهر تهران با اشاره به توقف بلند مرتبه سازی‌ در پایتخت گفت:صدور مجوز اضافه طبقه در منطقه یک پایتخت به صفر رسید.