• به خواب رفتن تنها در ۱۰ ثانیه

    به خواب رفتن تنها در ۱۰ ثانیه

    گروه سلامت الف، 

    خبر خوب آن که شیوه‌هایی برای خوابیدن و زود خواب‌ رفتن، مبتنی بر مطالعات علمی وجود دارد که با کمی تمرین می‌توان به سرعت بر این مشکل فایق آمد. این ترفندها واقعا مثل کلید خاموشی بدن عمل می‌کنند.