• مهاجران غیرقانونی باید به کشورشان بازگردند

    مهاجران غیرقانونی باید به کشورشان بازگردند

    وزیرکشور با اشاره به اینکه مهاجران غیرقانونی شناسایی و به اردوگاه‌هایی که برای بازگشت در نظر گرفته شده منتقل می شوند، گفت: مهاجران غیرمجاز باید به کشور خود بازگردند.