• این ایمیل مخرب را نادیده بگیرید

    این ایمیل مخرب را نادیده بگیرید

    گروه فناوری الف، 

    به تازگی ایمیلی برای کاربران ارسال می‌شود و ادعای هک شدن حساب و برای بازیابی آن درخواست پول می‌کند که نباید به آن توجه کنید.