•  آیا نام سریال «پایتخت» اِشکال دارد؟

    آیا نام سریال «پایتخت» اِشکال دارد؟

    گروه فرهنگی الف، 

    این نوشته نه پاسخ که متنی است به بهانۀ پرسش مدیر روزنامه جمهوری اسلامی که «مگر بعد از سرنگونی رژیم شاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی مگر باز هم در ایران، تختِ شاهی داریم که نام این مجموعه را "پایتخت" گذاشته اند؟»