• روایت اسناد از «ساده لوحی» منتظری

    روایت اسناد از «ساده لوحی» منتظری

    گروه سیاسی الف، 

    بنا بر روایت و اسناد تاریخی به وضوح می توان دریافت دو شبهه عزل ناگهانی قائم مقام رهبری توسط امام خمینی و ساده لوح نبودن حسینعلی منتظری صحت ندارد.