• آموختن مرگ؛ آموختن زندگی!

    «فلسفۀ پرندگان»؛ فیلیپ دوبوآ/ الیز روسو؛ ترجمه کاوه فیض‌الهی؛ نشر نوآموختن مرگ؛ آموختن زندگی!

    زهره مسکنی،

    خواننده در این کتاب به اطلاعات تازه و جالبی دربارۀ زندگی پرندگان دست می‌یابد که دانستن آن خود بازکردن رشتۀ جدیدی از افکار و اندیش‌ ها در راستای زیستِ بهتر را به همراه دارد