• ویژه‌نامه «تأملات رشد» با موضوع نقد «الگوی پایه پیشرفت» منتشر شد

    ویژه‌نامه «تأملات رشد» با موضوع نقد «الگوی پایه پیشرفت» منتشر شد

    گروه اقتصادی الف، 

    به گزارش الف  ویژه‌نامه پاییز ۱۳۹۸ نشریه «تأملات رشد» با موضوع ارزیابی سند «الگوی پایه پیشرفت» منتشر شد. این شماره نشریه مشتمل بر ۲۴ نگاشت تخصصی، در شش بخش به زوایای گوناگون متن این سند پرداخته و در نهایت راهکارها و پیشنهادهایی برای ارتقا و تکمیل سند ارائه داده است.