• اروپا از این جلوتر نمی‌آید!

    اروپا از این جلوتر نمی‌آید!

    آمریکای جنگ‌طلب و اروپای همواره ستیزه‌جو با جمهوری اسلامی، اکنون «صلح‌طلب بی‌هنر»‌ی را به ایران گسیل داشته‌اند، اما باید بدانیم که امریکا حتی یک گام عقب‌تر خواهد رفت و اروپا نیز از این جلوتر نخواهد آمد!