• مشایی از کشور خارج نشده است

    مشایی از کشور خارج نشده است

    گروه سیاسی الف، 

    وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی خبر منتشر شده مبنی بر خروج موکلش از کشور را نادرست خواند.