• کدام «مردم ایران»؟!

    کدام «مردم ایران»؟!

    سیاسی، 

    کسانی که با رای مردم به مجلس راه پیدا می‌کنند یا بر مسند مهم ریاست‌جمهوری تکیه می‌زند باید در برابر رای مردم احساس مسئولیت کند و تمام تدبیر و تلاش خود را به کار بندد تا در چارچوب وظایف تعریف‌شده و به اختیارات قانونی در خدمت آنها و درصدد پاسخگویی به مطالبات مردم باشد.