• واکنش شما در مقابل استرس چیست؟

    واکنش شما در مقابل استرس چیست؟

    گروه سلامت الف، 

    روانشناس بالینی گفت: با توجه به شیوع کرونا استرسی که در حال حاضر شاهد هستیم، استرس منفی یا دیسترس است که همه افراد واکنش‌های مختلفی در برابر آن از خود بروز می‌دهند.