• تکلیف مستاجران در سال ۱۴۰۱ - آیا حکم تخلیه صادر میشود یا نه؟

    تکلیف مستاجران در سال ۱۴۰۱ - آیا حکم تخلیه صادر میشود یا نه؟

    گزارش بازرگانی،

    رابطه مستاجر و موجر همواره دارای چالش ها و فراز و نشیب هایی بوده است که هر کدام دلایل خود را داشته اند. یکی از مصوباتی که قراردادهای اجاره مسکن را تحت تاثیر خود قرار داده است، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره در ابتدای سال ۱۴۰۰و تعیین حد نصاب افزایش سالیانه برای اجاره بها توسط ستاد ملی کرونا است.