• بخشش اجاره دو ماه اماکن ورزشی واگذار شده به بخش خصوصی

    بخشش اجاره دو ماه اماکن ورزشی واگذار شده به بخش خصوصی

    گروه ورزشی الف، 

    وزیر ورزش و جوانان گفت: با توجه به تعطیلی اماکن و فضاهای ورزشی و برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در ماههای اسفند و فروردین به طول کامل بخشیده شد.