پورمحمدی: سازمان مالیاتی پلیس مالی ما خواهد بود

  4030405073

مصطفی پورمحمدی: برخوردهای سنتی و قدیمی دیگر حریف فسادهای امروز نیست. دنیای مبارزه با فساد و روشهای مبارزه با فساد عوض شده و ما از آن غافلیم.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین