جلیلی: برنامه‌ها وقتی انجام می‌شود که ماشین دولت را راه بیندازید

  4030405067

سعید جلیلی: برنامه‌ها وقتی انجام می‌شود که ماشین دولت را راه بیندازید. یکی از ایرادهای جدی کند و خدائی نکرده فرسوده شدن این دستگاه دولت است که باید این را حل کرد.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین