نشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنت

  4030404024

نشست صمیمی«محمد باقر قالیباف» نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری عصر امروز یکشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۳ با علما و بزرگان اهل سنت در مجموعه سرچشمه برگزار شد.

نشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنتنشست « محمد باقر قالیباف » با علما و بزرگان اهل سنت

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین