طرفداران فلسطینی پل سانفرانسیسکو را بستند

  4030128012

تظاهرکنندگان طرفدار فلسطین پل گلدن گیت را در سانفرانسیسکوی آمریکا مسدود کردند.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین