تأیید صلاحیت تعدادی از معلولان به عنوان کاندیدای مجلس

  4021201073

رییس شبکه ملی دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: در گذشته افراد دارای معلولیت نابینایی و ناشنوایی تأیید صلاحیت نمی شدند اما اکنون شاهد هستیم برخی افراد دارای نابینایی کامل تأیید صلاحیت شده اند و می‌توانند در عرصه انتخابات حضور پیدا کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل سلامت شهرداری تهران، حمید صاحب در نخستین نشست فعالان اجتماعی با موضوع انتخابات و افراد دارای معلولیت که با حضور نخبگان دارای معلولیت شهر تهران در معاونت اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد،گفت: پیشرفت نیازمند تغییر و پوست اندازی است و این تغییر در ابتدا باید در وجود افراد و به شکل فردی انجام شود. در صورت تحقق این موضوع می توانیم تغییر را در جامعه نیز ایجاد کنیم.وی اضافه کرد: در حوزه مسایل اجتماعی که افراد دارای معلولیت با ان دست به گریبان هستند باید شخصیت خود را بسازیم و حقوق خود را مطالبه و استیفا کنیم.صاحب با بیان اینکه اولین مشکل ما در حوزه افراد دارای معلولیت این است که حقوق این قشر در جامعه به درستی رعایت نمی‌شود بیان داشت: تا زمانی که حقوق خود را نشناسیم نمی توانیم حقوقی را که قانون گذار برای افراد دارای معلولیت پیش بینی کرده است مطالبه کنیم. مطالبه گری نیازمند تمرین و مطالبه گری است و باید این مطالبه در چارچوب و مسیر خود دنبال شود. شهرداری در این راستا برای نخستین بار به این موضوع توجه کرده است و کوشیده است مطالبات افراد دارای معلولیت را دسته بندی و آن را دنبال کند.مدیرکل سلامت شهرداری تهران افزود: به همان اندازه که تلاش می‌کنیم زمینه های حضور افراد دارای معلولیت را در حوزه های اجتماعی و فرهنگی جامعه مانند دیگر افراد فراهم کنیم، می کوشیم زمینه حضور افراد در مشارکت سیاسی و تعیین حق سرنوشت خود را نیز فراهم کنیم.
قدردان شورای نگهبان در تایید صلاحیت افراد دارای معلولیت در انتخابات هستیمرییس شبکه ملی دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت نیز در این نشست گفت: برای نخستین بار در تاریخ انتخابات کشور صلاحیت چند تن از افراد دارای معلولیت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید شده که این موضوع پیروزی و دستاورد بزرگ حقوقی برای افراد دارای معلولیت در کشور است که بتوانند حقوق خود را این بار در قامت یک معلول در مجلس دنبال کنند.علی همت محمود نژاد افزود:در گذشته افراد دارای معلولیت نابینایی و ناشنوایی تایید صلاحیت نمی شدند اما اکنون شاهد هستیم برخی افراد دارای نابینایی کامل تایید صلاحیت شده اند و می‌توانند در عرصه انتخابات حضور پیدا کنند. این حضور می تواند منجر به افزایش توانایی افراد دارای معلولیت در چانه زنی برای جلب نظر مسولان و بهبود فرایند قانون گذاری به نفع جامعه معلولان کشور شود.محمود نژاد با بیان اینکه معلولان باید در مطالبات خود پوست اندازی کنند و نباید صرفا به دنبال پیگیری حقوق مسلم خود مانند ماده ۲۷ باشند، بیان داشت: باید از نگاه اجتماعی به سیاسی تغییر رویه دهیم چرا که در سیاست است که می توانیم حقوق خود را بیان کنیم و بخواهیم این مطالبات ما محقق شود.وی با بیان اینکه بین ۳ تا ۱۰ درصد افراد جامعه دارای معلولیت هستند گفت: متاسفانه با این حجم از تعداد افراد دارای معلولیت هرگز سهم خاصی در حوزه های سیاسی نداشته ایم و ضرورت دارد افراد دارای معلولیت توانمند به موضوع ورود کنند و بتوانند در قدرت سیاسی نیز حضوری فعال داشتهزباشند و موضوعات خود را در این مسیر دنبال کنند.
رییس شبکه ملی دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت با بیان اینکه نزدیک به ۷ میلیون نفر در کشور با موضوعات و مسایل افراد دارای معلولیت درگیر هستند، اظهار داشت: براساس مدارک موجود در سازمان بهزیستی کشور یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در بهزیستی شناسایی شده اند که هر یک از این افراد با احتساب اعضای خانواده خود جمعیت بزرگی را در کشور شامل می شوند که متاسفانه نماینده ای در مجلس برای دفاع از حقوق خود ندارند.محمود نژاد خاطرنشان کرد: به دلیل نبود زمینه های حضور افراد دارای معلولیت در مجلس، در گذشته قوانینی تصویب شده است که پیوست افراد دارای معلولیت ندارد و این موضوع ضعف بزرگی برای افراد دارای معلولیت است.وی با بیان اینکه برای اصلاح قوانین فعلی در حوزه افراد دارای معلولیت در تلاش برای وارد کردن متمم به قانون هستیم بیان داشت: ضرورت دارد جامعه افراد دارای معلولیت نظرات و دیدگاه های خود را در حوزه های مختلف بیان کنند و به گونه ای عمل کنند که قانونی مناسب و مترققی برای افراد دارای معلولیت در راستای گره گشایی از مشکلات و دغدغه های آنان داشته باشیم.
حمید صاحب در ادامه این نشست، گفت: پیشرفت نیازمند تغییر و پوست اندازی است و این تغییر در ابتدا باید در وجود افراد و به شکل فردی انجام شود. در صورت تحقق این موضوع می توانیم تغییر را در جامعه نیز ایجاد کنیم.وی اضافه کرد: در حوزه مسایل اجتماعی که افراد دارای معلولیت با ان دست به گریبان هستند باید شخصیت خود را بسازیم و حقوق خود را مطالبه و استیفا کنیم.صاحب با بیان اینکه اولین مشکل ما در حوزه افراد دارای معلولیت این است که حقوق این قشر در جامعه به درستی رعایت نمی‌شود بیان داشت: تا زمانی که حقوق خود را نشناسیم نمی توانیم حقوقی را که قانون گذار برای افراد دارای معلولیت پیش بینی کرده است مطالبه کنیم. مطالبه گری نیازمند تمرین و مطالبه گری است و باید این مطالبه در چارچوب و مسیر خود دنبال شود. شهرداری در این راستا برای نخستین بار به این موضوع توجه کرده است و کوشیده است مطالبات افراد دارای معلولیت را دسته بندی و آن را دنبال کند.مدیرکل سلامت شهرداری تهران افزود: به همان اندازه که تلاش می‌کنیم زمینه های حضور افراد دارای معلولیت را در حوزه های اجتماعی و فرهنگی جامعه مانند دیگر افراد فراهم کنیم، می کوشیم زمینه حضور افراد در مشارکت سیاسی و تعیین حق سرنوشت خود را نیز فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه بین ۳ تا ۱۰ درصد افراد جامعه دارای معلولیت هستند گفت: متاسفانه با این حجم از تعداد افراد دارای معلولیت هرگز سهم خاصی در حوزه های سیاسی نداشته ایم و ضرورت دارد افراد دارای معلولیت توانمند به موضوع ورود کنند و بتوانند در قدرت سیاسی نیز حضوری فعال داشته باشند و موضوعات خود را در این مسیر دنبال کنند.رییس شبکه ملی دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت با بیان اینکه نزدیک به ۷ میلیون نفر در کشور با موضوعات و مسایل افراد دارای معلولیت درگیر هستند، اظهار داشت: براساس مدارک موجود در سازمان بهزیستی کشور یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرد داارای معلولیت در بهزیستی شناسایی شده اند که هر یک از این افراد با احتساب اعضای خانواده خود جمعیت بزرگی را در کشور شامل می شوند که متاسفانه نماینده ای در مجلس برای دفاع از حقوق خود ندارند.
محمود نژاد خاطرنشان کرد: به دلیل نبود زمینه های حضور افراد دارای معلولیت در مجلس، در گذشته قوانینی تصویب شده است که پیوست افراد دارای معلولیت ندارد و این موضوع ضعف بزرگی برای افراد دارای معلولیت است.
وی با بیان اینکه برای اصلاح قوانین فعلی در حوزه افراد دارای معلولیت در تلاش برای وارد کردن متمم به قانون هستیم بیان داشت: ضرورت دارد جامعه افراد دارای معلولیت نظرات و دیدگاه های خود را در حوزه های مختلف بیان کنند و به گونه ای عمل کنند که قانونی مناسب و مترققی برای افراد دارای معلولیت در راستای گره گشایی از مشکلات و دغدغه های آنان داشته باشیم.
در این نشست شرکت کنندگان با طرح موضوعاتی از جمله نبود قوانین حمایتی از افراد دارای معلولیت، وجود تفاوت در ارایه خدمات به افراد دارای معلولیت در مقایسه با دیگر گروه ها، اجرا نشدن قوانین استخدامی برای افراد دارای معلولیت، بی بهره ماندن از مزایای بیمه‌ای برای تامین نیازهای افراد دارای معلولیت، به رسمیت نشناختن زبان اشاره در کشور، معلول شناخته نشدن افراد ناشنوا در برخی دستگاه های متولی حوزه افراد دارای معلولیت، نبود فرصت شغلی به دلیل معلولیت با وجود مدارج بالای تحصیلی بر حضور پرشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کردند.

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

 1. طرح عفاف و حجاب از امروز در تهران

 2. تصاویری از اجرای طرح عفاف و حجاب در تهران

 3. اعتماد کنید و مطمئن باشید

 4. نظرات برگزیده مخاطبان الف: وضعیت حجاب، حاصل کم‌کاری چهل‌ساله است/ باید برای مبارزه با سگ‌های ولگرد فکری کرد

 5. نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام صدیقی اقامه می‌شود

 6. این صدای اقتدار ایران است ...

 7. تنبیه متجاوز آغاز شد /حمله موشکی و پهپادی ایران به اسراییل

 8. نظر باباطاهر عریان درباره دلار !

 9. ارژنگ امیرفضلی و زندگی در شرایط سختِ تورنتو

 10. یک نکته قابل‌تامل در مورد توسعه قدرت نظامی ایران

 11. آنچه اسرائیل در مورد "وعده صادق" نمی گوید

 12. دومین روز بزرگ تاریخ معاصر ایران

 13. پشت‌پرده عقب‌نشینی صهیونیست ها از غزه

 14. آیت الله صدیقی: عذرخواهی می‌کنم که با غفلت و کم توجهی باعث هجمه به ملت ایران شدم

 15. هیات علمی یا کارخانه چاپ مقاله !

 16. درگیری لفظی علی دبیر و پیمان یوسفی روی آنتن زنده: شما تنت میخاره!

 17. اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه در خصوص حمایت از رژیم صهیونیستی در فضای مجازی

 18. باهنر: نباید به اندازه تورم حقوق ها افزایش یابد/ ۹۰ درصد منتخبان وظایف مجلس را نمی‌دانند

 19. استخوانی در گلوی اسرائیل!

 20. تصاویری از نمازجمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام کاظم صدیقی | کدام چهره‌های سیاسی و نظامی به نمازجمعه رفتند؟

 21. «برجام» در موزه تاریخ ؟!

 22. رئیسی: فعالان اقتصادی از عددسازی‌ها در بازار نگران نباشند  

 23. علم‌الهدی: نباید بیکار نشست تا تنها دولت بیاید تلخی معیشت را از سفره مردم بردارد

 24. بهادری جهرمی: احیای دریاچه ارومیه با برنامه‌ریزی دولت رخ داد

 25. انتقاد دوباره شریعتمداری از مسئولین درباره وضعیت حجاب/ اوج و فرود قیمت دلار

پربحث‌های هفته

 1. اعتماد کنید و مطمئن باشید

 2. نظرات برگزیده مخاطبان الف: وضعیت حجاب، حاصل کم‌کاری چهل‌ساله است/ باید برای مبارزه با سگ‌های ولگرد فکری کرد

 3. نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام صدیقی اقامه می‌شود

 4. این صدای اقتدار ایران است ...

 5. تنبیه متجاوز آغاز شد /حمله موشکی و پهپادی ایران به اسراییل

 6. دومین روز بزرگ تاریخ معاصر ایران

 7. آیت الله صدیقی: عذرخواهی می‌کنم که با غفلت و کم توجهی باعث هجمه به ملت ایران شدم

 8. اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه در خصوص حمایت از رژیم صهیونیستی در فضای مجازی

 9. استخوانی در گلوی اسرائیل!

 10. باهنر: نباید به اندازه تورم حقوق ها افزایش یابد/ ۹۰ درصد منتخبان وظایف مجلس را نمی‌دانند

 11. «برجام» در موزه تاریخ ؟!

 12. رئیسی: فعالان اقتصادی از عددسازی‌ها در بازار نگران نباشند  

 13. بهادری جهرمی: احیای دریاچه ارومیه با برنامه‌ریزی دولت رخ داد

 14. انتقاد دوباره شریعتمداری از مسئولین درباره وضعیت حجاب/ اوج و فرود قیمت دلار

 15. اولین واکنش قوه قضائیه به ماجرای صدیقی و باغ ازگل/ انتقاد روزنامه اصولگرا از فرزین/ ارزیابی وزیر ارشاد از فضای گفت‌وگو در کشور

 16. این تریبون به مرجعیت نمازجمعه کمک کرد؟

 17. اسراییل چه باید بکند؟ 

 18. تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۵ درصد کاهش پیدا کرد

 19. هیچ گاه اعتراف نمی کند، چون...

 20. حسین دهباشی به دادسرا احضار شد

 21. عبدالکریمی: مدافع تمام‌قد نیروهای دفاعی‌ ایران هستم

 22. تحلیل صالحی از حمله موشکی ایران به رژیم صهیونیستی/ توضیحات کنعانی درباره کشتی توقیف‌شده در تنگه هرمز

 23. مشتِ آهنینِ ایران و" گنبدِ کابوسِ" اسرائیل

 24. احتمال تشکیل استان تهران غربی

 25.   واکنش فراجا به اقدام تروریستی در سیب و سوران/فطر خونین شهدای راه امنیت در سیستان وبلوچستان

آخرین عناوین