بحران زباله در جنگل های سراوان

  4020927056

بحران زباله در جنگل‌های سراوان رشت، مساله‌ای ۴۰ ساله با کوهی ۱۱۰ متری از زباله انباشته شده است که انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از آبهای سطحی و زیرزمینی تا تخریب جنگل را در پی داشته و زندگی را برای مردمان منطقه دشوار کرده است.

بحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوانبحران زباله در جنگل های سراوان

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین