پدیده جوکر : پول برای اجاره خانه ندارم

گروه ویدئو الف،   4001027068

مجید شاپوری می گوید: در دفتر کاری یکی از دوستانم زندگی می کنم و شب های آنجا می خوابم چون از عهده اجاره خانه بر نمی آیم.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین