نورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستان

ویدئو،   4000222013

اجرای نورپردازی سه بعدی(ویدئو مپینگ) در میدان آزادی تهران با موضوع همدردی با مردم مظلوم افغانستان و تجمع افغانی های مقیم تهران در محکومیت حمله تروریستی در این کشور برگزار شد.

نورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستاننورپردازی سه بعدی در میدان آزادی با موضوع همدردی با مردم افغانستان
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین