اولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا

گروه عکس الف،   3990810127

اولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا به ریاست رحمانی فضلی، وزیر کشور با حضور اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا عصر شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ در وزارت کشور برگزار شد. عکس: احمد ریاحی/ فارس

اولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا
اولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونااولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین