قهر و بگو مگوی اعضای شورای شهر با هاشمی و ترک صحن

گروه ویدئو الف،   3990228077

بگو مگوی هاشمی، رئیس شورای شهر تهران و سالاری از اعضای این شورا، به قهر تعدادی از اعضا و ترک صحن از سوی معترضان انجامید. اعتراض این اعضا به نحوه اداره جلسات شورا از سوی هاشمی بود و آنها این نحوه اداره را «سنتی» خواندند.

آخرین عناوین