مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

گروه عکس الف،   3981219088

مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) صبح دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ با حضورسردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

آخرین عناوین