گارگاه تولید ماسک در رشت

گروه عکس الف،   3981219020

در پایگاه بسیج منطقه معلولین رشت، گروهی از خواهران بسیجی، به صورت خودجوش روزانه برای نیاز عموم مردم ماسک تولید می‌کنند.

گارگاه تولید ماسک در رشتگارگاه تولید ماسک در رشتگارگاه تولید ماسک در رشتگارگاه تولید ماسک در رشتگارگاه تولید ماسک در رشتگارگاه تولید ماسک در رشتگارگاه تولید ماسک در رشتگارگاه تولید ماسک در رشتگارگاه تولید ماسک در رشت
ابر آروان

آخرین عناوین