امیدورزی در بودجه ۹۹

گروه ویدئو الف،   3981011068

با توجه به تاکید رهبر انقلاب درباره تغییر ساختار بودجه ریزی اما سال ۹۹ نیز مانند سال قبل بودجه ریزی شد.

ابر آروان

آخرین عناوین