تصاویر شلیک موشک با سامانه اس ۴۰۰ روسیه

گروه ویدئو الف،   3980801051

پرتاب موشک از سامانه اس ۴۰۰ روسیه در یک عملیات نظامی را می‌بینید

ابر آروان

آخرین عناوین