بازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهواز

گروه عکس الف،   3980614057

۱۳ سال از کلنگ آغاز اجرای پروژه قطار شهری اهواز به عنوان طرحی ملی می‌گذرد. پروژه‌ای که باید تا حالا قد می‌کشید و شهروندان اهواز شاهد ثمره آن می‌بودند اما چندسالی است هربار به یک بهانه این پروژه متوقف شده و مردم اهواز جز ترافیک شهری و ساخت و سازهای بی‌ثمر چیزی عایدشان نشده است.

بازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهوازبازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهوازبازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهوازبازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهوازبازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهوازبازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهوازبازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهوازبازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهوازبازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهوازبازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهوازبازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهوازبازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهوازبازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهوازبازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهوازبازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهوازبازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های نیمه تمام وغیرفعال قطار شهری اهواز

آخرین عناوین