تصادف عجیب خودرو با قایق

  4021201071

عدم مهارت و تمرکز راننده خودروی بی‌ام‌و سبب خارج شدن کنترل خودرو و برخوردش با یک قایق شد.