•  کیفیت آب در مناطق مختلف تهران چه فرقی با هم دارد؟

    کیفیت آب در مناطق مختلف تهران چه فرقی با هم دارد؟

    گروه اقتصادی الف، 

    مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: ۳۰ درصد از منابع آب زیرزمینی استفاده می‌کنیم، بنابراین کیفیت یکسان نیست، در مناطقی که از منابع آب زیرزمینی استفاده و یا مخلوط می‌کنیم، کیفیت تغییر می‌کند.