• برگزاری پنجمین جلسه کمیته دستمزد کارگری

    برگزاری پنجمین جلسه کمیته دستمزد کارگری

    گروه اقتصادی الف، 

    نماینده کارگران در کمیته مزد وزارت کار گفت: پنجمین جلسه کمیته مزد برای تعیین سبد معیشت خانوار کارگری در وزارت کار با حضور شرکای سه‌گانه برگزار و در مورد سبد هزینه خانوار کارگری بحث شد.