• ما و بازی‌ها

    «مطالعات بازی»؛ فرانس مائورا؛ ترجمه حمیدرضا سعیدی؛ نشر نوما و بازی‌ها

    آرش محسنی، 

    کتاب «مطالعات بازی» نوشته‌ی فرانس مائورا را می‌توان فرهنگ‌نامه‌ای برای بازی و درک و تحلیل آن نامید. این کتاب خواننده‌اش را به این باور عمیق نزدیک می‌کند که تمام شاخه‌های علم و آموزش و بالاتر از آن تمامیت زندگی خود یک بازی است