• حقوق برای همه

    «راهنمای حقوقی شهروندان»؛ دکتر محسن اسماعیلی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامیحقوق برای همه

    دکتر علی غزالی‌فر*، 

    می‌توان دوره مدرن را دوره حقوق نامید. این نامگذاری به دلیل اهمیتی است که برای حقوق قائل شده‌اند. نه اینکه در دوره پیشامدرن حقوقی در کار نبود. بود، اما محوریت نداشت. جایگاه اصلی را وظیفه، تکلیف و مسئولیت اشغال می‌کرد