• کمی قبل از خلقت جهان!

    «واقعیت ناپیدا»؛ کارلو رووِلی؛ ترجمه علی شاهی؛ نشر نوکمی قبل از خلقت جهان!

    محمد امین فقیهی رضایی،

    حیرت مواجهه انسان با اندیشیدن درباره جهان و ایجاد سوالات بسیار در ذهن با جاری شدن قطرات اشک تحمل پذیرتر می شود. سوالاتی نظیر اینکه اگر شیئی را مدام نصف کنیم، باز نصف کنیم و باز نصف کنیم چه خواهد شد؟ آیا همیشه در حال نصف کردن آن شیء خواهیم بود  یا به جایی خواهیم رسید که دیگر نخواهیم توانست چنین کنیم؟